Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban [Part-5]

Apakah anda sedang mencari Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban? jika iya maka anda berada pada website yang tepat. Karena pada artikel kali ini saya akan membagikannya kepada gratis.

Bila anda telah membaca Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban bagian ke-1 sampai dengan bagian ke-4 (soal nomor 46-60), pastinya tau bahwa butir soalnya berbentuk pilihan ganda, tentunya berbeda dengan soal-soal pendidikan agama Islam bagian ke-5 yang berbentuk essay/uraian dengan pertanyaan dan kunci jawaban dimulai dari nomor 61 berikut ini.

Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban [Part-5]

61. Sebutkan arti nama-nama surat dalam Alquran di bawah ini!
a. Al Kafirun
b. Yunus
c. Al Kahfi
d. Al Mujadilah
e. Al Jumu’ah
Jawaban:
a. Al Kafirun artinya orang-orang Kafir
b. Yunus artinya kisah Nabi Yunus a.s.
c. Al Kahfi artinya gua
d. Al Mujadilah artinya perbantahan
e. Al Jumu’ah artinya harinya hari Jumat
62. Sebutkan tanda-tanda kiamat sugra (kecil) dan kiamat kubra (besar)!
Jawaban: tanda kiamat sugra
a. Hamba sahaya perempuan dikawini tuannya
b. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi
c. Tersebarnya perzinaan karena memperoleh izin penguasa
d. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1
e. Adanya dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi mengaku memperjuangkan agama Islam.
f. Lahirnya Dajal (tukang dusta) yang mengaku dirinya utusan Allah swt. dan banyak berbohong serta menipu dan menganggap baik sesuatu yang buruk atau menggambarkan sesuatu yang tidak baik dengan gambaran yang memikat hati.
g. Banyak terjadi gempa bumi
h. Minuman keras merajalela
i. Fitnah muncul dimana-mana
j. Pembunuhan merajalela
k. Banyak manusia yang menginginkan dirinya mati.
Tanda kimat kubra
a. Matahari terbit dari sebelah barat
b. Munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara
c. Rusaknya Kakbah
d. Lenyapnya Alquran
e. Keluarnya bangsa Yakjuj Makjuj, yakni kaum yang benar membuat kerusakan di muka bumi.
63. Lengkapi ayat di bawah ini lengkap dengan syakal beserta artinya!
Jawaban:
Artinya: “…. Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat…”(Q.S. An-Nisa[4]:3)
64. Jelaskan pengertian dari perilaku terpuji di bawah ini!
a. Adil
b. Amal Saleh
c. Rida
Jawaban:
a. Adil adalah menegaskan sesuatu kebenaran terhadap masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama
b. Amal saleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia, baik berupa perbuatan, sikap, tingkah laku, maupun ucapan
c. Rida adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati
65. Tulislah ayat Alquran yang mengandung perintah nikah!
Jawaban:
Artinya: “…. Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat….” (Q.S. An Nisa[4]:3)
66. Sebutkan dan jelaskan hukum nikah dalam Islam!
Jawaban:
a. Jaiz/mubah, artinya tiap orang yang memenuhi syarat nikah, halal untuk menikah atau boleh menikah. Hukum nikah ini merupakan hukum asal nikah.
b. Wajib, yaitu bagi seseorang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan fisik, mental serta  khawatir terlibat zin ajika tidak segera menikah.
c. Sunah, yaitu apabila orang yang akan melakukan penikahan telah mempunyai keinginan dan mempunyai bekal menata hidup untuk memberikan nafkah, secukupnya kepada tanggungannya.
d. Makruh, yaitu bagi orang  yang tidak mampu, tidak berhasrat dan tidak berkesanggupan.
e. Haram, yaitu bagi orang yang nikahnya dengan niat tidak baik sehingga akan mendatangkan kemudaratan terhadap salah satu pihak.
67. Apa yang dimaksud dengan ijab dan kabul? Berilah contohnya!
Jawaban:
– ijab adalah pernyaan pernikahan dari pihak wali calon istri kepada calon suami
Contoh: “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin….”
– Kabul adalah pernyataan menerima atas pernikahan dari wali calon istri.
Contoh: “Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin….”
68. Apa yang dimaksud dengan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
Jawaban: pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
69. Apa yang kamu ketahui tentang:
a. wali nasab
b. wali hakim
c. talak raj’i
d. rujuk
e. iddah
Jawaban:
a. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan pertalian darah
b. Wali hakim adalah wali yang menggantikan apabila tidak ada wali nasab
c. Talak raj’I adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya untuk pertama atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kembali selama masih dalam masa iddah.
d. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan, selama masih dalam masa iddah
e. Iddah adalah masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suami untuk diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.
70. Siapakah Wali Sanga itu? Sebutkan nama-nama Wali Sanga beserta nama aslinya!
Jawaban: wali sanga adalah nama sebuah dewan dakwah yang mengembangkan Islam di Jawa
Nama-nama wali sanga adalah:
a. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)
b. Sunan Ampel (Raden Rahmat)
c. Sunan Bonang (Makdum Ibrahim)
d. Sunan Giri (Raden Paku Satmata)
e. Sunan Drajat (Syarifudin)
f. Sunan Gunung Jati (Fatahillah)
g. Sunan Kudus (Ja’far Saddiq)
h. Sunan Kalijaga (Raden Mas Syahid)

i. Sunan Muria (Raden Prawoto/Raden Umar Said)

Lanjut ke soal nomor 71-80 >> Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban [Part-6]

Mungkin itu saja artikel kali ini tentang Contoh Soal UAS PAI Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolam komentar dibawah. Jika ingin request artikel atau memberikan saran & kritik silahkan hubungi admin di Kontak, dan jangan lupa LIKE fanspage Facebook GenkeID agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *